اقتصاد۲۴ – براساس آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانک‌ها می‌توانند حداکثر معادل ۴۰ درصد از سرمایه پایه خود را به یک ذینفع واحد پرداخت کنند. 

در ماده یک آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط  هدف از تدوین این آیین‌نامه را حفظ سلامت نظام بانکی، پیشگیری از تبدیل مؤسسه اعتباری به منبع تأمین مالی ترجیحی برای اشخاص مرتبط با آن و به تبع آن کاهش مخاطرات ناشی از اعطا و ایجاد تـسهیلات و تعهـدات بـه اشخاص مرتبط با مؤسسه اعتباری قید شده است و در واقع هدف از کنترل ذینفع واحد جلوگیری از افزایش سطح ریسک در بانک‌ها و تبدیل نشدن موسسه و بانک به منبعی برای تامین مالی شرکت‌های زیرمجموعه است.

وقتی بانک بخش عمده‌ای از منابع خود را به یک ذینفع واحد پرداخت می‌کند، در صورت بروز مشکل برای گیرنده تسیهلات، بخش زیادی از منابع بانک دچار مشخص شده و وصول آن با چالش مواجه می‌شود. به همین دلیل بحث کاهش ریسک در این باره به میان می‌‌آید.

 اما بررسی صورت مالی ۱۶ بانک بورسی، نشان می‌دهد حداقل ۷ بانک فراتر از سطح تعیین شده به اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه خود مبادرت کرده‌اند. البته از این ۱۶ بانک (بانک گردشگری)، یک بانک اطلاعات مرتبط با اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه را منتشر نکرده است.

* ارقام به میلیارد تومان

بانک کل تسهیلات اعطایی تسهیلات اعطایی به شرکت‌های زیرمجموعه سهم شرکت‌های زیرمجموعه از کل تسهیلات اعطایی سرمایه پایه نسبت تسهیلات اعطایی به شرکت‌های زیرمجموعه به سرمایه پایه
تجارت ۵۵،۴۲۸ ۸۲۴ ۱.۴ درصد ۴،۵۷۰ ۱۸ درصد
اقتصاد نوین ۲۸،۵۵۰ ۸۶ ۰.۳ درصد ۱،۳۱۳ ۶.۵ درصد
انصار ۱۹،۷۰۸ ۱۳۲ ۰.۶ درصد ۱،۰۰۰ ۱۳.۲ درصد
پاسارگاد ۵۸،۹۱۸ ۳۴،۷۹۳ ۵۹ درصد ۵،۰۴۰ ۶۹۰.۳ درصد
ملّت ۸۳،۸۲۳ ۱،۴۹۶ ۱.۷ درصد ۵،۰۰۰ ۲۹.۹ درصد
آینده ۸۷،۴۵۳ ۲۰،۲۹۸ ۲۳.۲ درصد ۱،۶۰۰ ۱۲۶۸.۶ درصد
صادرات ۹۳،۱۸۷ ۱،۳۵۰ ۱.۴ درصد ۵،۷۸۰ ۲۳.۳ درصد
دی ۹،۱۶۲ ۲۶۳ ۲.۸ درصد ۶۴۰ ۴۱ درصد
کارآفرین ۹،۴۰۵ ۰ ۰ ۸۵۰ ۰
گردشگری ۱۱،۹۱۰ در صورت مالی آمار ارائه نشده است _ ۶۰۰ _
اعتباری کوثر ۹،۴۷۶ ۱،۶۲۱ ۱۷.۱ درصد ۶۰۰ ۲۷۰.۱ درصد
خاورمیانه ۶،۷۸۲ ۴ ۰.۰۵ درصد ۶۰۰ ۰.۶ درصد
سامان ۱۴،۴۵۴ ۴۸ ۰.۳ درصد ۸۰۰ ۶ درصد
سرمایه ۸،۱۲۳ ۴۸۹ ۶ درصد ۴۰۰ ۱۲۲.۲ درصد
سینا ۱۲،۶۶۹ ۱،۸۹۰ ۱۴.۹ درصد ۱،۰۰۰ ۱۸۹ درصد
حکمت ایرانیان ۲،۲۴۳ ۳۱۴ ۱۳.۹ درصد ۴۰۰ ۷۸.۵ درصد

 

بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بانک‌ها را موظف کرده‌اند که میزان بنگاه‌داری خود را کاهش داده و بخش قابل توجهی از شرکت‌های زیرمجموعه خود را واگذار کنند. این سیاست یک راه حل اساسی برای رعایت قاعده ذینفع واحد در سیستم بانکی محسوب می‌شود.

بررسی فرآیند واگذاری بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌ها نشان می‌دهد که برخی از این بانک‌ها نسبت به واگذاری بنگاه‌های خود مقاومت می‌کنند.

منبع: فارس