اقتصاد۲۴ – براساس آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانک‌ها می‌توانند حداکثر معادل ۴۰ درصد از سرمایه پایه خود را به یک ذینفع واحد پرداخت کنند. 

در ماده یک آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط  هدف از تدوین این آیین‌نامه را حفظ سلامت نظام بانکی، پیشگیری از تبدیل مؤسسه اعتباری به منبع تأمین مالی ترجیحی برای اشخاص مرتبط با آن و به تبع آن کاهش مخاطرات ناشی از اعطا و ایجاد تـسهیلات و تعهـدات بـه اشخاص مرتبط با مؤسسه اعتباری قید شده است و در واقع هدف از کنترل ذینفع واحد جلوگیری از افزایش سطح ریسک در بانک‌ها و تبدیل نشدن موسسه و بانک به منبعی برای تامین مالی شرکت‌های زیرمجموعه است.

وقتی بانک بخش عمده‌ای از منابع خود را به یک ذینفع واحد پرداخت می‌کند، در صورت بروز مشکل برای گیرنده تسیهلات، بخش زیادی از منابع بانک دچار مشخص شده و وصول آن با چالش مواجه می‌شود. به همین دلیل بحث کاهش ریسک در این باره به میان می‌‌آید.

 اما بررسی صورت مالی ۱۶ بانک بورسی، نشان می‌دهد حداقل ۷ بانک فراتر از سطح تعیین شده به اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه خود مبادرت کرده‌اند. البته از این ۱۶ بانک (بانک گردشگری)، یک بانک اطلاعات مرتبط با اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه را منتشر نکرده است.

* ارقام به میلیارد تومان

بانککل تسهیلات اعطاییتسهیلات اعطایی به شرکت‌های زیرمجموعهسهم شرکت‌های زیرمجموعه از کل تسهیلات اعطاییسرمایه پایهنسبت تسهیلات اعطایی به شرکت‌های زیرمجموعه به سرمایه پایه
تجارت۵۵،۴۲۸۸۲۴۱.۴ درصد۴،۵۷۰۱۸ درصد
اقتصاد نوین۲۸،۵۵۰۸۶۰.۳ درصد۱،۳۱۳۶.۵ درصد
انصار۱۹،۷۰۸۱۳۲۰.۶ درصد۱،۰۰۰۱۳.۲ درصد
پاسارگاد۵۸،۹۱۸۳۴،۷۹۳۵۹ درصد۵،۰۴۰۶۹۰.۳ درصد
ملّت۸۳،۸۲۳۱،۴۹۶۱.۷ درصد۵،۰۰۰۲۹.۹ درصد
آینده۸۷،۴۵۳۲۰،۲۹۸۲۳.۲ درصد۱،۶۰۰۱۲۶۸.۶ درصد
صادرات۹۳،۱۸۷۱،۳۵۰۱.۴ درصد۵،۷۸۰۲۳.۳ درصد
دی۹،۱۶۲۲۶۳۲.۸ درصد۶۴۰۴۱ درصد
کارآفرین۹،۴۰۵۰۰۸۵۰۰
گردشگری۱۱،۹۱۰در صورت مالی آمار ارائه نشده است_۶۰۰_
اعتباری کوثر۹،۴۷۶۱،۶۲۱۱۷.۱ درصد۶۰۰۲۷۰.۱ درصد
خاورمیانه۶،۷۸۲۴۰.۰۵ درصد۶۰۰۰.۶ درصد
سامان۱۴،۴۵۴۴۸۰.۳ درصد۸۰۰۶ درصد
سرمایه۸،۱۲۳۴۸۹۶ درصد۴۰۰۱۲۲.۲ درصد
سینا۱۲،۶۶۹۱،۸۹۰۱۴.۹ درصد۱،۰۰۰۱۸۹ درصد
حکمت ایرانیان۲،۲۴۳۳۱۴۱۳.۹ درصد۴۰۰۷۸.۵ درصد

 

بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بانک‌ها را موظف کرده‌اند که میزان بنگاه‌داری خود را کاهش داده و بخش قابل توجهی از شرکت‌های زیرمجموعه خود را واگذار کنند. این سیاست یک راه حل اساسی برای رعایت قاعده ذینفع واحد در سیستم بانکی محسوب می‌شود.

بررسی فرآیند واگذاری بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌ها نشان می‌دهد که برخی از این بانک‌ها نسبت به واگذاری بنگاه‌های خود مقاومت می‌کنند.

منبع: فارس